MediaTek

13 posts
MediaTek được chọn cho chương trình Thử nghiệm Chuẩn Wi-Fi 6E của Liên minh Wi-Fi Alliance và Mở rộng danh mục kết nối v?

MediaTek được chọn cho chương trình Thử nghiệm Chuẩn Wi-Fi 6E của Liên minh Wi-Fi Alliance và Mở rộng danh mục kết nối v?

Giải pháp điểm truy cập không dây mới của MediaTek và giải pháp máy khách được đưa vào thử nghiệm cho chứng nhận Wi-Fi 6E MediaTek [https://www.mediatek.com/](8/1/2021) vừa cho biết hãng đã được chọn để thử nghiệm chuẩn Wi-Fi 6E, một chứng nhận mới...

You’ve successfully subscribed to Viothings
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.