ADJUST

1 post
Adjust hợp tác với Salesforce Marketing Cloud trên Salesforce AppExchange, thị trường ứng dụng trên đám mây hàng đầu thế giới dành cho doanh nghiệp

Adjust hợp tác với Salesforce Marketing Cloud trên Salesforce AppExchange, thị trường ứng dụng trên đám mây hàng đầu thế giới dành cho doanh nghiệp

(viothings) — Adjust - nền tảng phân tích marketing ứng dụng di động, chính thức hợp tác với Salesforce AppExchange trong việc hỗ trợ marketing ứng dụng, mang đến cho khách hàng một cái nhìn toàn diện về hành trình của người dùng và dữ kiện để ra quyết định marketing....

by Dôn
You’ve successfully subscribed to Viothings
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.