smartphones

1 post
Xiaomi đổi tên thương hiệu smartphone Mi thành Xiaomi

Xiaomi đổi tên thương hiệu smartphone Mi thành Xiaomi

Mi - thương hiệu smartphone vừa tròn 10 năm tuổi của Xiaomi vừa được hãng chính thức thông báo sẽ đổi tên thành Xiaomi trên thị trường toàn cầu. Sự thay đổi này đã diễn ra tại thị trường Trung Quốc khi các smartphones được bán ra trong vài tháng...

by Dôn
You’ve successfully subscribed to Viothings
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.